Тиншемет

Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"

Перейти к: навигация, поиск
Тип статьи: Регулярная исправленная статья
Академический супервайзер: д-р Арье Ольман


Тиншемет (ивр. תִּנְשֶׁמֶת‎) — неустановленное точно животное, упоминающееся в Ветхом Завете (оригинальный текст на иврите) в Книге Левит, глава 11, стих 18 и 30; а также во Второзаконии 14-16. Там перечисляются пригодные (кошерные) или непригодные к употреблению в пищу для евреев животные.

Содержание

Значения

Большинство комментаторов полагает, что это рептилия: разновидность ящерицы или хамелеона. Часто подчеркивается, что точное значение термина неизвестно[1].

В русском синодальном переводе Библии (Книга Левит, глава 11) в стихе 30 «тиншемет» упоминается последним в списке из 5 названий. Стих 29 гласит: «Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле: крот, мышь, ящерица с её породою»; стих 30: «анака, хамелеон, летаа, хомет и тиншемет»; стих 31: «сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся: всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера». При этом видно, что мышь и крот не являются по современным представлениям пресмыкающимися, но предполагается, что остальные из перечисленных скорее всего пресмыкающиеся. В англоязычной версии Библии короля Якова (King James version) и в немецкой версии Мартина Лютера крот из 29 заходит в 30 стих и становится на последнее место, в связи с чем тиншемет иногда ассоциируется именно с кротом.

Неоднозначность имеется и с другими пунктами списка. Так, первая в списке «анака» в двух англоязычных переводах соответствует геккону, но в некоторых переводах она становится ежом или хорьком.

Ситуация осложняется тем, что слово «тиншемет» в оригинальном ивритском тексте присутствует и в стихе 18, где перечислены три птицы. Русский перевод стиха 18: «лебедя, пеликана и сипа». Есть их нельзя; о том, что это именно птицы, говорится во вводном стихе 13: «Из птиц же гнушайтесь сих…», хотя в заключении перечисления в стихе 19 обычно стоит летучая мышь (нетопырь), но в немецком переводе она уходит в начало 18 стиха (die Fledermaus).

В современном иврите слово תנשמת, обозначает сову-сипуху (Tyto alba).

Переводы стихов 18 и 30 главы 11 Левита

Сравнительная таблица стихов 18 и 30 Левита-11 для разных переводов[2][3][4]

версия/стих стих 18 стих 30
Русский синодальный перевод лебедя, пеликана и сипа, анака, хамелеон, летаа, хомет и тиншемет,-
Перевод И. Ш. Шифмана[5] и лебедем, и пеликаном, и стервятником, и вара́н, и хамелеон, и ящер, и саламандра.
Английский (King James version) And the swan, and the pelican, and the gier eagle, And the ferret, and the chameleon, and the lizard, and the snail, and the mole.
Английский (США) (New American Standard Bible) and the white owl and the pelican and the carrion vulture, and the gecko, and the crocodile, and the lizard, and the sand reptile, and the chameleon.
Английский (New International Version) the white owl, the desert owl, the osprey, the gecko, the monitor lizard, the wall lizard, the skink and the chameleon.
Французский (Louis Segond version) le cygne, le pélican et le cormoran; le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon.
Французский (La Bible de Jerusalem) l'ibis, le pélican, le vautour blanc, gecko, koah, letaah, caméléon et tinchamète.
Латинский (Nova Vulgata) cycnum et onocrotalum et porphirionem migale et cameleon et stelio ac lacerta et talpa
Греческий (Септуагинта) καὶ πορφυρίωνα καὶ πελεκα̃να καὶ κύκνον μυγαλη̃ καὶ χαμαιλέων καὶ καλαβώτης καὶ σαύρα καὶ ἀσπάλαξ
Итальянский (La Bibbia) il cigno, il pellicano, la fò laga, il toporagno, la lucertola, il geco, il ramarro, il camaleonte.
Немецкий (Lutherbibel) die Fledermaus, die Rohrdommel, der Igel, der Molch, die Eidechse, die Blindschleiche und der Maulwurf;
Датский (Bibelen) Tinsjemetfuglen,Pelikanen, Ådselgribben, Anakaen, Koadyret, Letåen, Homedyret og Tinsjemetdyret.
Хорватский (Sveto Pismo) labud, pelikan, droplja; zidni macaklin, kameleon, daždevnjak, zelembaæ i tinšamet.

Толкования

Англоязычная Еврейская энциклопедия говорит о тиншемете в статье «Хамелеон»[6] и поясняет, что именно это значение принято приписывать слову среди иудейских толкователей. По данным этого источника, слово буквально означает «дышатель», «вдыхатель» — от корня נשמ — «дуть», «дышать», что указывает на свойство хамелеонов раздуваться для устрашения противника (здесь следует отметить, что, к примеру, в русском, французском и хорватском переводах стиха 30 «хамелеон» идёт параллельно с «тиншеметом»).

В целом в англоязычной Еврейской энциклопедии слово tinshemet упоминается в статьях «Лебедь», «Крот», «Сова», «Ящерица», «Хамелеон» и «Птицы»[7]. В статье «Птицы» говорится, что «тиншемет» также встречается во Второзаконии в главе 14, стих 16 (рус.: «и филина, и ибиса, и лебедя,») и говорится, что «вероятно, это вид совы».[8]

В конце статьи «Хамелеон» Еврейская энциклопедия отмечает, что тиншемета из Левита 11-30 не следует путать с птицей с таким же названием из Левита 11-18. Однако американский ученый-физик еврейского происхождения Джеральд Шрёдер (Gerald Schroeder) в выпущенной в 1997 году книге «Наука Бога: сочетание научной и библейской мудрости» (The Science of God: The Convergence of Scientific and Biblical Wisdom, ISBN 0-684-83736-6) делает именно это и увязывает тиншемета с археоптериксом[9][10] — вымершим крылатым позвоночным Юрского периода, сочетавшим в себе признаки птицы и рептилии.

Ссылки

 1. Тиншемет — Библейский словарь Вихлянцева В. П.
 2. Третья Книга Моисеева. Левит, Глава 11 стихи 1-47 — «Библия-Центр»
 3. Leviticus 11:18, Leviticus 11:30, ScriptureText.com
 4. Matched Bible Translations: Snail, Swan — Webster's Online Dictionary
 5. «Учение. Пятикнижие Моисеево» — перевод, введение и комментарии И. Ш. Шифмана, М., «Республика», 1993, ISBN 5-250-00781-3
 6. (англ.)Chameleon — статья на JewishEncyclopedia.com
 7. (англ.)Результаты поиска слова tinshemet в Еврейской энциклопедии — JewishEncyclopedia.com
 8. (англ.)Birds — статья на JewishEncyclopedia.com
 9. (англ.)The Bible as a Science Text (a book review) — Matt Young, Rocky Mountain Skeptic, November, 1998
 10. (англ.)ARCHAEOPTERYX & TINSHEMET — BibleMysteries.com, Michael S. Sanders, Irvine, California, February 20th 1999

См. также

 • Историческое прослеживание двух заметных искажений Священного Писания
Личные инструменты
 

Шаблон:Ежевика:Рубрики

Навигация